วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556


   คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑. ให้นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะชุดนี้ ไปทีละหน้า โดยไม่ข้ามหน้า
๒. ทำกิจกรรมตอบคำถาม แบบฝึกหัดทุกหน้าและแบบทดสอบ เมื่อศึกษาจบในแต่ละชุด โดยไม่ดู
คำตอบล่วงหน้า
๓. หากนักเรียนตอบไม่ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนบทเรียนใหม่ลองตอบคำถามใหม่อีกครั้ง
๔. นักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้จากหน้าภาคผนวก
๕. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อเป็นการตรวจสอบตนเองว่า หลังจากที่ได้ศึกษาบทเรียนแล้ว
เกิดความรู้ความเข้าใจเพียงใด

  คำชี้แจงสำหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑.  ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับการใช้ชุดการสอนให้เข้าใจ แล้ว
ปฏิบัติตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
๒.  ครูผู้สอนชี้แจง และอธิบายวิธีการศึกษาแบฝึกนี้ให้ผู้เรียนเข้าใจโดยละเอียด
๓.  ชุดการสอนการอ่านจับใจความสำคัญใช้ประกอบการสอนในเวลาเรียนปกติและใช้สอนเสริม
นักเรียนที่เรียนอ่อน หรือนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยเรียนไม่ทันเพื่อนได้
๕.  หลังจากการศึกษาจบ ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตามแต่ละหน้า โดยครูผู้สอนแจก
กระดาษสำหรับทำกิจกรรม
๖.   ครูอาจจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือชี้แนะนักเรียนได้ โดยเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1